ZAKONSKE PODLAGE ZA DELOVANJE ZAVETIŠČA
 
UREDBE (ES):
-          Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003)
-          Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS št. 89/2008);  
-          Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS št. 105/2008);  
 
ZAKONI:
-          Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB2), (Uradni list RS 43/2007);
-          Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS 33/2001 );
-          Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (uradni list RS št. 93/2005);
-          Zakon o zdravilih (Uradni list RS št. 31/2006, 45/2008);  
-          Zakon o varstvu osebnih podatkov (uradni list RS, št.: 43/2007)
 
PRAVILNIKI:
-          Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali, (Uradni list RS 45/2000)
-          Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali(Uradni list RS, 78/2004)
-          Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali, in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Uradni list RS št. 105/2008);  
-          Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Uradni list RS št. 28/2004);  
-          Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline – Rabies (Lyssa) (Uradni list RS št. 139/2006, 67/20007)
-          Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Uradni list RS št. 53/2006)  
-          Pravilnik o odpoklicu zdravil (Uradni list RS št. 105/2008);  
-          Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS št. 91/2008 in št. 101/2009);
-          Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanje veterinarskih zdravil (Uradni list RS št. 38/2009)
-          Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS št. 91/2008);
-          Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS št. 35/2003, 3/2004, 75/2004, 65/08);
-          Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Uradni list RS št. 122/2007)
-          Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS št. 51/2009)
 
SKLEPI:
-          Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Uradni list RS št. 38/2003);
-          Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Uradni list RS št. 35/2003);
  
POGODBE:
-          Pogodbo izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14. 9. 2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi iz dne 7.10 2009 in Aneksom k pogodbi iz dne 2. 7. 2010.
 
Med interne akte zavetišča spada:
-          Poslovnik obratovanja zavetišča (sprejet na 2. seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
-          Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
-          Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1. 2003)         

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si