OSKRBA ŽIVALI PO SPREJEMU V ZAVETIŠČE

1. Vpis v evidenco.
2. Preverjanje med pogrešanimi živalmi.
3. Preverjanje nezamenljivih označb.
4. Postopek za živali, katerim nismo našli lastnika.
5. Živali se v zavetišču oskrbi v skladu s predpisi in internimi akti Zavetišča Ljubljana.
6. Živalim v roku 24 ur nudimo minimalno veterinarsko oskrbo.1. Vpis v evidenco: Vse zapuščene hišne živali se ob sprejemu z vsemi podatki vpiše v evidenčno knjigo tekočega leta.

2. Preverjanje med pogrešanimi živalmi: Takoj zatem se preveri, ali je sprejeta zapuščena žival morda pogrešana.

3. Preverjanje nezamenljivih označb: Oskrbnik ali veterinar takoj po sprejemu tudi preveri ali je zapuščena žival nezamenljivo označena (mikročipirana, tetovirana), ali nosi značko s številko oziroma ima kakršenkoli drug znak, na podlagi katerega je mogoče ugotoviti imetnika zapuščene živali. V primeru ugotovljenega skrbništva, ali če opis najdene zapuščene živali ustreza opisu pogrešane živali se obvešča imetnika živali in vrača.

4. Postopek za živali, katerim nismo našli lastnika: Zapuščenih hišnih živali, katerih lastnika ni mogoče ugotoviti se namesti v zavetišču, fotografira in skupaj s podatki o najdeni zapuščeni živali, kraju ter času najdbe objavi na spletni strani zavetišča oziroma podatke posreduje sodelujočim medijem. Če ima zavetišče kapacitete zapolnjene, se lahko dogovori z najditeljem ali drugo zainteresirano osebo, ki izpolnjuje pogoje oskrbe, da le-ta začasno skrbi za zapuščeno žival v času, dokler je zavetišče polno ali do oddaje novemu skrbniku, oziroma zaprosi za pomoč drugo zavetišče.

5. Sprejete živali se oskrbi v skladu s predpisi in internimi akti zavetišča oziroma zagotovi najmanj:

- bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;

- dovolj prostora glede na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji

- dovolj gibanja, primerno živali glede na njeno vrsto, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve, ki preprečuje nepotrebno trpljenje

- svetlobo, toploto, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracijo plinov, higieno in intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, ki ustreza njeni vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter predpisanim higienskim pogojem

- čim boljše omejevanje možnosti prenašanja okužb

- ločeno nastanitev nezdružljivih živali, preprečiti parjenje med živalmi, pri katerih poseg sterilizacije ali kastracije še ni bil opravljen

- preprečuje napake v reji, ki povzročajo tehnopatije in motnje v obnašanju.

- Živali se praviloma hrani z komercialno pripravljeno briketirano hrano, po strogem prehrambnem režimu, prilagojenem potrebam živali glede na starost, kondicijsko stanje, aktivnost in zdravstveno stanje in jo določi veterinar ob kliničnem pregledu oziroma ob morebitni naslednji veterinarski oskrbi. Hrano se izbira na javnem razpisu, v katerem se določi minimalne pogoje, ki jo dobavljena hrana mora izpolnjevati.

- Oskrbniki živali najmanj dvakrat dnevno preverijo splošno stanje in počutje živali. Vsa opažanja, predvsem v primeru ugotovljenih posebnosti (kot so neješčnost, prebavne motnje, apatičnost in druge posebnosti) vpišejo v kartoteko živali in obvestijo veterinarja.

6. V roku 24 ur od sprejema se nudi veterinarsko oskrbo v skladu z minimalnim obsegom dela.

Minimalni obseg dela je:

  • Vse zdrave prostoživeče mačke se pregleda z Woodovo svetilko, opravi se sterilizacija oziroma kastracija, označitev živali z zarezo v desno uho, odpravi se parazite in zbujene vrača najditelju oziroma v okolje, na mesto ulova, v izjemnih primerih, na nadomestno lokacijo.
  • Vse bolne prostoživeče mačke ter mačke, ki so bile z njimi v neposrednem stiku se testira na FIV/FeLV oziroma mlajše od 6 mesecev na FeLV in vse pozitivne praviloma evtanazira, negativne pa zdravi, če je zdravljenje mogoče.
  • Zapuščene mačke se v roku 24 ur od sprejema pregleda z Woodovo svetilko, testira na FIV/FeLV oziroma mlajše od 6 mesecev na FeLV,  odpravi se parazite, praviloma drugi dan oziroma po presoji veterinarja cepi proti kužnim boleznim in namesti v karanteno, kjer ostanejo najmanj 14 dni.Pred oddajo mačk novemu skrbniku se opravi kastracija oziroma sterilizacija, jih označi z mikročipom, izda potni list in vpiše v Centralni Register Psov (CRPsi).
  • WOOD – pozitivne mačke se ob ugodnih zoohigenskih razmerah zdravi, pozitivne mačke, katerih zdravljenje ni mogoče oziroma zdravstveno stanje po presoji veterinarja tega ne dopušča pa se evtanazira.
  • Vsem zapuščenim psom se odpravi parazite, praviloma drugi dan oziroma po presoji veterinarja cepi proti kužnim boleznim in namesti v karanteno za najmanj 10 dni, zatem sterilizira oziroma kastrira, cepi proti steklini, označi z mikročipom in izda potni list ter vpiše v CRPsi.
  • Vse bolne živali se zdravi v skladu z dobro veterinarsko prakso, strokovnimi dognanji in veterinarsko etiko!
  • Vse zahtevnejše paciente, za katerih zdravljenje nismo dovolj tehnično, kadrovsko ali strokovno usposobljeni, napotimo v pogodbeno veterinarsko organizacijo – Veterinarska ambulanta BUBA d.o.o., ki za Zavetišče zagotavlja tudi dežurno veterinarsko službo oziroma druge veterinarske organizacije s primerno opremo in strokovno usposobljenostjo.
  • Vsem poškodovanim živalim se nudi nujna veterinarska pomoč 24 ur na dan, najkasneje v roku 4 ur po prijavi.

 

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si