Potek posvojitve v času epidemije

 

V zavetišču se trudimo ohranjati neprekinjene posvojitve naših živali in zato smo sprejeli ukrepe v skladu s preprečevanjem širjenja koronavirusa, za katere vas prosimo, da se jih držite.

 

1.      Za posvojitev živali nas najprej pokličete na 01/256 02 79

2.      Dogovorite se za termin posvojitve.

3.      Preko elektronske pošte boste prejeli vprašalnik za posvojitev živali, katerega lahko pošljete nazaj po elektronski pošti oz. ga prinesete s seboj na dogovorjeni termin posvojitve. 

4.      Na ogled živali lahko pride le oseba, ki izpoljnjuje PCT pogoj. V notranjih prostorih je obvezna maska.

5.      Ob vstopu v zavetišče ohranjate medosebno razdaljo z zaposlenimi vsaj 2 metra.

6.      V notranje prostore vstopate ob pozivu zaposlenih.

 

Skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje odsvetujemo obisk zavetišča vsem, ki kažejo znake obolenj, starejšim osebam in kroničnim bolnikom.

 

 

 

OSNOVNI POSTOPEK

Žival za posvojitev izberete preko interneta ali v zavetišču

    Galerija živali za posvojitev PSI

    Galerija živali za posvojitev MAČKE

Kandidat za posvojitelja lahko želeno žival izbere že na podlagi podatkov objavljenih na spletni strani zavetišča.

Dodatne informacije o živalih za posvojitev se izdaja vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ure:

- posredno po elektronski pošti

- po telefonu na liniji 1

Zapuščene živali na oddaji si kandidati lahko ogledajo neposredno v zavetišču v času uradnih ur  za ogled in posvojitve živali. Pse si kandidati ogledujejo v tekališčih. Ob tem morajo skrbeti za lastno varnost in varnost psov tako, da zapirajo vhodna vrata za seboj, ne odpirajo vrat v tekališča ali izpuste, ne hranijo psov in se jih ne poskušajo dotikati.

Mačke si kandidati ogledujejo v odprtem oddelku za mačke. Ob tem morajo skrbeti za lastno varnost in varnost mačk tako, da zapirajo vhodna vrata za seboj, ne odpirajo vrat v bivalne prostore mačk, mačk ne hranijo in se jih ne poskušajo dotikati.

Druge hišne živali si posvojitelji ogledajo ob prisotnosti oskrbnika.

Izpolnete "Vprašalnik za posvojitelje", ki ga odobri/zavrne vodja zavetišča.

V primeru, da kandidat izbere določeno žival mora pred sprehajanjem v izpustu ali drugim rokovanjem z zapuščeno živaljo izpolniti Vprašalnik za posvojitev psa oziroma mačke. V vprašalniku kandidat navede osebne podatke, dosedanje izkušnje, želje in pogoje namestitve ter oskrbe, ki jih nudi oziroma druge informacije v skladu s vprašalnikom. Za resničnost navedenih podatkov kandidat jamči s podpisom in se istočasno strinja, da je s trenutkom prevzema psa ali druge hišne živali kazensko in materialno odgovoren v primeru morebitne škode, ki bi jo njemu ali komurkoli drugemu povzročila zapuščena žival, ki jo je kakorkoli prevzel.

Oskrbnik, ki žival v imenu Zavetišča Ljubljana oddaja izpolnjen vprašalnik pregleda, se s kandidatom pogovori, mu svetuje in po lastni strokovni presoji posvojitev odobri ali zavrne. Glede na lastno presojo oskrbnika ima vodja Zavetišča Ljubljana možnost izključne presoje glede odobritev posvojitve. Ob tem oskrbnik živali kandidatu izda vse želene informacije v zvezi z izbrano živaljo, ki so mu znane oziroma mu svetuje posvojitev druge živali.

Sprehajanje in rokovanje z izbranimi živalmi za posvojitev.

Kandidat lahko izbranega psa pred dokončno posvojitvijo večkrat pelje na sprehod v izpust, vendar ne več kot petkrat in ne več kot treh psov v istem postopku. Dodatne obiske odobri vodja zavetišča oziroma njegov namestnik. V tem času žival ni rezervirana in se lahko odda tudi drugemu kandidatu. Kandidat se ob spoznavanjem s psom smiselno ravna v skladu s Sprehajalnim redom z razliko, da se sprehodi izvajajo v času posvojitev. Mačko ali drugo hišno žival lahko kandidati primejo v naročje, božajo, jo pobliže spoznajo, vendar ne odnašajo iz zaprtih prostorov.

Prevzem izbrane živali za posvojitev, podpis pogodbe, plačilo prispevka.

Kandidat, ki izpolnjuje pogoje in je posvojitev odobrena s strani Zavetišča, prevzame izbrano žival s sklenitvijo Pogodbe o prevzemu psa iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, Pogodbe o prevzemu mačke iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana, oziroma Pogodbe o prevzemu druge hišne živali iz Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. S podpisom se posvojitelj zaveže, da bo za žival ustrezno skrbel in ravnal, kot je navedeno v pogodbi. Pred prevzemom izbrane živali posvojitelj poravna prispevek Zavetišču v skladu z Veljavnim cenikom storitev Zavetišča. S podpisom računa posvojitelj postane polnopravni imetnik posvojene živali z vsemi pravicami on dolžnostmi odgovornega lastnika.

Kaj mora imeti posvojitelj živali pred posvojitvijo?

Posvojitelju Zavetišče Ljubljana priloži hrano, ki jo je posvojena žival nazadnje uživala v količini potreb za 2 dni. Vso ostalo potrebno opremo in hrano posvojitelj zagotovi najkasneje v 2 dneh od dneva posvojitve.


KAJ MORATE ŠE VEDETI

Kako zavetišče poskrbi za dobro zdravstveno stanje živali pred posvojitvijo?

Vse zapuščene živali imajo pred oddajo redno odpravljene parazite, so cepljene proti drugim kužnim boleznim, so sterilizirane oziroma kastrirane, nezamenljivo označene in imajo Evropski potni list za hišne živali. Psi starejši od treh mesecev so cepljeni proti steklini.

Po posvojitvi zavetišče občasno preverja posvojene živali.

Vsak posvojitelj soglaša, da predstavniki zavetišča občasno preverjajo ali ustrezno skrbi za posvojeno žival in da bo vse spremembe v zvezi z živaljo (oddaja drugemu lastniku, usmrtitev, pogin, sprememba bivališča in drugih podatkov, ki se vodijo po uradnih evidencah) v zakonitem roku vpisal v Centralni register psov pri pooblaščeni veterinarski organizaciji oziroma pisno posredoval Zavetišču.

Kaj se zgodi, če je več kandidatov za posvojitev iste živali?

Če je zainteresiranih posvojiteljev več, lahko Zavetišče odda žival tistemu, ki nudi najboljše pogoje za namestitev in oskrbo živali na podlagi predhodno izpolnjenega Vprašalnika. Zavetišče lahko pred oddajo živali tudi dejansko preveri ali interesent izpolnjuje pogoje oziroma ali je navedel resnične podatke.

Koliko morajo biti stari posvojitelji živali?

Osebe, mlajše od 16 let hišne živali NE MOREJO posvojiti. Osebe stare od 16 do 18 let lahko posvojijo s pisno privolitvijo njihovih staršev ali skrbnikov. Ostali postopek posvojitve je enak za vse.

Kdaj žival dobi nov skrbnik živali.

Če stari skrbnik ne zahteva vrnitev zapuščene živali po preteku osem dni ali če gre za pravnomočno odvzeto oziroma v Zavetišče predano žival, Zavetišče tako zapuščeno žival odda novemu skrbniku.

Rezervacije živali

Rezervacija živali pomeni, da ste eden od kandidatov za izbrano žival in vas mi obvestimo, kdaj je žival na oddaji. Rezervacijo potrdite z izpolnjenim vprašalnikom, ki ga dobite v zavetišču.  Na prvi dan oddaje med vsemi prijavljenimi za isto žival izberemo kandidata, ki nudi najboljše pogoje. V primeru dveh enakih ponudb pa ima prednost kandidat, ki je prej rezerviral. 

Rezervirati je mogoče le tiste živali, ki so nastanjene v karanteni in do njih, razen osebja zavetišča, dostop ni možen. Te živali  si lahko ogledate le preko interneta in so predstavljene v galeriji najdeni psi  in najdene mačke. Rezervacijo je mogoče izvesti že, ko je žival sprejeta v zavetišče in sicer izključno po telefonu ob delavnikih od 8.00 do 14.00 ure.  Žival je nato rezervirana do konca karantene, s prvim dnem oddajanja pa žival ni več rezervirana.  Živali, ki so že na oddaji in si jih lahko ogledate v galerijah posvoji psa ali posvoji mačko, ni mogoče rezervirati.


 

Vprašalnik in pogodba

Pred posvojitvijo v zavetišču izpolnete vprašalnik:

 

Pogodbo si lahko preberete, izpolnili pa jo boste v zavetišču:

Pogodba o posvojitvi psa

Pogodba o posvojitvi psa posebni pogoji

Pogodba o posvojitvi mačke

Ob prevzemu živali

Ob prevzemu živali novi skrbnik podpiše pogodbo, s katero se zavezuje, da bo skrbel za posvojeno žival v skladu z zahtevami, ki jih predpisuje

Zakon o zaščiti živali Republike Slovenije (Ur.l.RS št. 20/2004)

Pravilnik o zaščiti hišnih živalih (Ur.l.RS št.75/2005)

Popravek pravilnika o zaščiti hišnih živali.

O Zavetišču Ljubljana

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana
Gmajnice 30
1000 Ljubljana

Tel.: + 386 (0)1 256 02 79
Faks.: + 386 (0)1 256 59 80
Email: info@zavetisce-ljubljana.si